Služby ve farnosti


Ministranti
Chlapci, kteří absolvovali první svaté přijímání, jakož i mladí či starší muži (studenti, vysokoškoláci, absolventi, pracující...) mohou být nápomocni knězi při slavení liturgie jako ministranti. Aby žádná mše, zvláště ta slavnostní, nezůstala bez pomocníků, je potřebné tyto služby koordinovat. V posledních letech se z ministrantů vytvořila správná chlapecká parta, která se stmeluje i pravidelnými schůzkami a několikadenní prázdninovou víkendovkou.
Termíny konání: 13. září 2015, 11. října 2015, 8. listopadu 2015, 13. prosince 2015, 10. ledna 2016, 2. února 2016, 13. března 2016, 10. dubna 2016, 1. května 2016, 12. června 2016, vždy v 17.00

Zodpovědná osoba: Karel Frnka, karelfrnka91@gmail.com; 728 067 784


Společenství děvčat
Konečně se našlo nejen dost děvčat z farnosti, které chtějí být kamarádky, mají zájem něco tvořit, zažít a vidět, ale také někdo, kdo se jim bude věnovat, rád si s nimi popovídá a zodpoví jim řadu dívčích a ženských otázek. Přidat se může každé správné děvče, které již bylo u prvního svatého přijímání.
Termíny konání: 18.-20. září 2015, 11. října 2015, 8. listopadu 2015, 13. prosince 2015, 10. ledna 2016, 2. února 2016, 14. února 2016, 13. března 2016, 10. dubna 2016, 1. května 2016, 12. června 2016, vždy v 15.30

Zodpovědná osoba: Monika Schottková, mschottkova@seznam.cz; 721 092 344


Služby v kostele sv. Prokopa
Tento chrám je hlavním (farním) kostelem celé žižkovské farnosti, proto se v něm koná nejvíce bohoslužeb i jiných aktivit, čímž vzniká i největší potřeba službu konajících věřících. Opět hledáme minimálně jednoho kostelníka (nejlépe však pár), který má vztah k Bohu, církvi, farníkům i ke kostelu a je ochoten třeba na jeden rok s touto službou vypomáhat.

Zodpovědná osoba: Eva Žaloudková, evazaloudkova@seznam.cz; 723 666 511


Služby v kostele sv. Anny
Výjimečně zajímavý secesní kostel je ukrytý mezi socialistickými paneláky. Díky malému obětavému společenství se jej stále daří udržet v provozu, nicméně hledá se další čnebo pár, který by zde vypomohl s pravidelnou službou kostelníka.

Zodpovědná osoba: Ladislav Klíma, info@ladislavklima.cz; 734 433 272 


Služby v kostele sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie 
I třetí, nestarší žižkovský kostel vyžaduje stejně obětavé farníky: aby mohl sloužit nejen pro bohoslužby, ale i pro svatební či pohřební obřady, potřebuje věřící lidi, kteří se nejen nebojí práce, ale dokážou to navíc dělat ochotně a s radostí.

Zodpovědná osoba: Alena Votavová, 724 153 741; Ivana Fetrlová, 603 787 395


Akolyté a svaté přijímání pro nemocné
Akolyta je řádně vyškolený a biskupem ustanovený pomocník nejen pro rozdávání svatého přijímání na mších, ale i pro jeho přinášení nemocným farníkům. Na návrh faráře jej jmenuje biskup pro konkrétní farnost, proto se dál neřídí pouze svými možnostmi, ale především potřebami farnosti. Služby pro neděle i návštěvy nemocných koordinuje hlavní akolyta.

Zodpovědná osoba: Matej Šanta, matej.santa@gmail.com; 725 628 219Varhaníci
Služby varhaníků na mších či svatbách rozděluje hlavní regenschori vždy v závěru předchozího měsíce. Kromě stálých službu konajících varhaníků však uvítáme rovněž další hudebníky, kteří jsou ochotni za doprovodu varhan nabídnout farnosti své umění i na jiných hudebních nástrojích.

Zodpovědná osoba: Linda Čechová-Sítková, linda.sitko@centrum.cz


Chrámový sbor Žižkov
Smíšený chrámový pěvecký sbor (http://www.sbor-zizkov.blogspot.cz/) již několik let svými zpěvy doprovází ve farnosti hlavní liturgické slavnosti. Ve svém repertoáru má nyní i známé náročnější skladby, proto je otevřený novým zpěvákům, kteří rádi a dobře zpívají, a svým hlasem chtějí přispět k oslavě Pána Boha. Vítáni jsou i hudebníci různých nástrojů, kteří by sbor mohli příležitostně doprovodit.

Zodpovědná osoba: Lucie Kratochvílová, gilnien@seznam.cz; 723 801 413


Žalmisté
Žalmy jsou součástí bohoslužby Slova, proto je pro jejich přednes určen ambon nacházející se v presbytáři vpravo od oltáře. Žalmista musí být schopen tento biblický text zazpívat tak, aby mu posluchači rozuměli a mohli se do jeho přednesu aktivně zapojit. Služby pro všechny bohoslužby rozděluje vedoucí žalmistů, jenž rád uvítá nové zpěváky, které po přezkoušení případně  doporučí místnímu faráři.

Zodpovědná osoba: Jiří Haman, j.haman@seznam.cz; 776 212 322


Návštěva nemocných farníků
Nechceme zapomínat ani na staré a nemocné farníky. A tak je knězem pověřená osoba jednou ročně navštíví, aby jim přinesla pozdrav od farníků, drobný dárek a úsměv. Jako projev naší lásky a všímavosti. V případě potřeby zkontaktuje akolytu kvůli svatému přijímání, anebo kněze pro případ svátosti smíření či pomazání nemocných.

Zodpovědná osoba: Václava Hilbertová, hilbertova.vaclava@seznam.cz; 774 350 701


Úklid kancelářských prostor
I kancelář je farním prostorem, který vyžaduje pravidelnou péči a úklid, což je zajišťováno vlastními silami jednou týdně. V posledních měsících je uklízí Bohu známá žena, která svou službu chce ponechat jako skutek, o němž prý nemá cenu ani mluvit, ani psát. Zaslouží si od nás všech o to větší dík a uznání.

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, zizkov@efara.cz; 731 625 910


Farní centrum
Jakékoli společenství, tedy i to naše, potřebuje ke svému životu prostory, které slouží k různým setkáváním dětí i dospělých, jako jsou náboženství, různé přednášky a přípravy, ale třeba také menší křestní či svatební posezení. Úklid dvou místností, sociálního zázemí a kuchyňky jednou měsíčně zajišťují jednotlivé skupinky farníků. To vše by nebylo možné bez správce, jenž chod farního centra koordinuje.

Zodpovědná osoba: Pavol Minárik, farni@centrum.cz; 776 135 573


Farní zahrada
Nově upravená zahrádka ve vnitrobloku farní budovy (Čajkovského 36, Praha 3) skýtá prostor pro pěstování nenáročných kytek pro květinovou výzdobu kostela, ale slouží i jako zázemí pro menší farní společenství, které v létě rády využijí venkovní posezení. I tento prostor však vyžaduje pravidelnou a náročnou údržbu.

Zodpovědná osoba: Jitka Vančurová, drbalkoj@centrum.cz; 605 516 542


Aranžování kytek
Žádný kostel si neumíme představit bez výzdoby, zejména bez živých květů. Podle liturgických předpisů má být tato výzdoba decentní a vkusná, a proto aranžérky všech tří našich kostelů (Ivana Fetrlová, Andrea Klímová, Jana Semufová) se nadále snaží v aranžérských dovednostech zdokonalovat. Každý týden věnují této službě několik hodin, proto uvítáme i od ostatních jakoukoli finanční pomoc anebo květinový dar, třeba při příležitosti životního jubilea, promoce, svatby či pohřbu.

Zodpovědná osoba: Jana Semufová, janasemufova@seznam.cz; 606 242 965 


Pastorační rada farnosti
Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, s nímž spolupracuje při realizaci farní obce, aby měla jedno srdce a nesla starosti a radosti každého svého člena. Úkolem PRF je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat.

Plánovaná zasedání PRF: 9. září 2015, 18. listopadu 2015, 3. února 2016 a 18. května 2016

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher (předseda), Kateřina Trlifajová (místopředseda),  katerina.trlifajova@gmail.com; 776 797 985 


Ekonomická rada farnosti
Farnost je společenstvím lidí, kteří chtějí být užiteční sobě navzájem i druhým. Proto potřebují prostory, kterými nejsou pouze kostely, ale i pastorační, farní či charitní střediska. Jak získat peníze na jejich provoz? Z čeho financovat opravy budov? Může si farnost dovolit provozovat nějaké dobročinné zařízení? ERF hledá způsoby, jak nejen peníze a majetek získat, ale také pak o něj zodpovědně pečovat.

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher (předseda), Igor Slovák, igor.slovak@volny.cz


Aktivity ve farnosti