Listy Židům, Petrův, Jakubův a Janovy a Kniha Zjevení

05.06.2017

V červnu dočítáme poslední Knihy Nového Zákona. Končíme tím čtvrtý čtyřletý cyklus postupného čtení Bible dle rozpisu. Během prázdnin biblické hodiny nebudou. více...

Pavlovy listy - květen 2017

09.05.2017

V květnu budeme číst deset listů apoštola Pavla a jeho následovníků: list Galaťanům, Efezským, Filipanům, Kolosanům, Tesalonickým 1 a 2, Timoteovi 1 a 2,  Titovi a Filemonovi.   více...

Listy Korinťanům - duben 2017

31.03.2017

První i Druhý list Korintským napsal apoštol Pavel do Korintu, obci, kterou sám založil na své druhé misijní cestě (patrně v zimě 51/52). Vznikla zde křesťanská obec, do níž patřili převážně lidé z nižších vrstev, obrácení z pohanství. Komunita křesťanů v Korintě byla horlivá, ale byla vystavena silnému vlivu pohanského prostředí. Proto se Pavel v 1. listě Korintským zabývá problémy, které přináší setkávání křesťanství s pohanstvím. Druhý list je upřímný dopis, ve kterém Pavel odhaluje celé své srdce a uchází se o lásku svých dětí.

více...

List Římanům - březen 2017

01.03.2017

Na Popeleční středu začínáme čist List Římanům, v jehož čtení budeme pokračovat celý březen. Je to dobrá příležitost se seznámit s tímto důležitým a obtížným Pavlovým listem, který podstatně určil  pojetí křesťanství. List byl napsán řecky, patrně počátkem roku 58 v Korintu během Pavlovy třetí misijní cesty. a byl adresovaný křesťanské obci v Římě. Obsahuje nejsoustavnější výklad Pavlovy teologie: nauku o ospravedlnění, o hříchu, o Kristově spasitelském díle,a o životě věřících . 
více...

Skutky apoštolů - únor 2017

03.02.2017

Kniha Skutky apoštolů je vyprávění o tom, co se dělo po Ježíšově vzkříšení.  Zabývá se počátky rozšiřování křesťanství, jeho prvním pronásledováním a prvními věroučnými spory. Popisuje Pavlovy dobrodružné misijní cesty. Nejde jen o historický popis událostí, ale o teologické vysvětlení působení Ducha, jehož Ježíš přislíbil a poslal apoštolům, čímž se evangelium přes různé překážky začalo šířit do celého světa. více...

Evangelium podle Jana - leden 2017

01.01.2017

Janovo evangelium se liší se od ostatních tří synoptických evangelií, Matoušova, Markova a Lukášova jednak výběrem episod z Ježíšova života a také  přesahem k obecnějším principům. Evangelium bylo napsáno řecky pravděpodobně někdy mezi léty 85 až 100, nejspíše v Efesu. Tradice pokládá Janovo evangelium, tři Janovy listy a Apokalypsu za dílo apoštola Jana, avšak někteří teologové Janovo autorství popírají. více...

Evangelium podle Lukáše - prosinec 2016

03.12.2016

Lukášovo evangelium je dílem vzdělaného člověka, je psáno dobrou řečtinou s bohatou slovní zásobou. Tradice je připisuje lékaři Lukášovi, který provázel sv. Pavla na jeho cestách, mohl nahlížet do písemných záznamů a hovořit s očitými svědky. Lukášovo evangelium se vyznačuje pozorností k chudým, ženám a dětem. Jen zde nalezneme zprávu o Ježíšově narození, dětství, o Panně Marii a sedmáct podobenství, která jinde nejsou, např. o milosrdném Samaritánovi nebo ztraceném synovi. 
více...

Evangelium podle Marka - listopad 2016

04.11.2016

Svatý Marek nepatřil mezi apoštoly, podle Skutků apoštolů byl žákem sv. Petra. Markovo evangelium je nejstarší a nejkratší. Marek je psal pro helénsko-křesťanskou komunitu někdy kolem roku 70. Každý z evangelistů má svůj symbol: Matouš člověka, Lukáš býka, Jan orla a Marek má lva.  
více...

Evangelium podle Matouše - říjen 2016

01.10.2016

Začínáme číst Nový Zákon. První kniha je Matoušovo evangelium. Je rozepsáno na celý měsíc. Ve čtvrtek si z něj společně přečteme a vyložíme příslušnou část. Na biblické hodině se scházíme s otcem Vítem ve Farním centru v 19 hodin.   více...

Druhá kniha Makabejců - září 2016

03.09.2016

Druhá kniha Makabejská nenavazuje na První knihu Makabejskou, nýbrž podává jiný pohled na první období makabejského povstání, popsané v 1 Mak 1-7. Neklade takový důraz na historická fakta, spíše zdůrazňuje Boží zásahy ve prospěch Izraele. Události interpretuje ve světle farizejské tradice, jak o tom svědčí téma modlitby za mrtvé a soudu při vzkříšení.    více...

První kniha Makabejců - srpen 2016

31.07.2016

První kniha Makabejců popisuje dějiny židovského povstání proti násilné helénizaci syrskými Seleukovci v letech 175 až 140 př. n. l. Panovník Antiochos IV. Epifanés zrušil a zakázal židovskou bohoslužbu, obřízku a šabat a někdy po roce 161 př. n. l. postavil v Chrámu sochu boha Dia.
 
více...

Abakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš - červenec 2016

04.07.2016

Poslední pět ze dvanácti menších proroků, jejichž knihy budeme číst v červenci. Vznikaly v různá historická období a každá nese své vlastní poselství. Jejich rozšifrování nám může být i dnes vodítkem v poznání Boha. Nejrozsáhlejší je kniha Zachariáš.  
více...

Joel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahúm - červen 2016

30.05.2016

V červnu čteme šest knih tzv. malých proroků, z nichž nejznámější je Jonáš. Tyto knihy byly většinou sepsány později podle ústní tradice a podle toho, co se posluchačům nejvíce vrylo do paměti. Jména proroků neslouží ani tak k označení autorství, spíše označují ráz knihy. Důležité je, že ústy proroků promlouval a i k nám promlouvá sám živý Bůh.
více...

Kniha Daniel a Kniha Ozeáš

30.04.2016

Kniha Daniel obsahuje staré krásné příběhy: o Danielovi v jámě lvové, o třech mládencích v ohnivé peci, o ruce píšící na stěnu, o Zuzaně a nemravných starcích. Pozoruhodná jsou též Danielova apokalyptická vidění. Kniha Ozeáš obsahuje proroctví zejména proti severnímu království. Prolíná se zde obraz Ozeášova nepovedeného manželství a jeho lásky k nevěrné ženě s obrazem nevěrného vztahu vyvoleného lidu k Hospodinu.
více...

Kniha Ezechiel (2.část) - duben 2016

31.03.2016

Druhá část knihy Ezechiel začíná proroctvími proti okolním národům (25 – 32). 36. kapitola mluví o vložení nového srdce a ducha, 37. kapitola o údolí suchých kostí a 38. kapitola o bitvě mezi Božím lidem a jeho mýtickým nepřítelem Gogem ze země Magog. Poslední kapitoly (40-48) popisují  vidění o Novém Jeruzalémě jako centru náboženského života.
více...

Ezechiel (1.část) - březen 2016

25.02.2016

Ezechiel – poslední ze tří velkých proroků. Byl odvlečen spolu  s ostatními judskými zajatci a s králem Jójakímem v roce 598 př. Kr. do Babylónu a tam prorokoval. Svá většinou chmurná, hrozivá vidění líčí Ezechiel občas velmi barvitě, v překvapivých a téměř surrealistických obrazech: čtyři ohnivé bytosti s křídly a na kolech, svitek popsaný žalozpěvy, který musí sníst, údolí plné suchých kostí, které se obalí masem a ožijí.
   více...

Pláč Jeremiášův, Baruch - únor 2016

29.01.2016

Obě knihy, které budeme číst v únoru, souvisejí s prorokem Jeremjášem. Pláč Jeremjášův je pět lyrických básní naříkajících nad zkázou Jeruzaléma v roce 586 př. Kr., kterou Jeremjáš předpovídal a jíž byl svědkem. Baruch byl žákem, písařem a přítelem Jeremjáše. Jeho kniha obsahuje vyznání hříchů, prosbu o milosrdenství, chvalozpěv na moudrost a tzv. List Jeremjášův adresovaný judským vyhnancům v Babylónu.
více...

Jeremiáš (2.část) - leden 2016

01.01.2016

Prorok byl Hospodinem povolán již v mladém věku a kvůli svému poslání se dokonce zříká manželství a rodiny. Tím, že poukazuje na hříchy Izraele jako na pravou příčinu všech neštěstí a hrozící katastrofy zničení Jeruzaléma, pobouřil proti sobě i značnou část vládnoucích židovských vrstev. Vícekrát byl uvězněn, dokonce mu hrozilo i usmrcení. Během obléhání Jeruzaléma byl uvězněn v cisterně a později vysvobozen Babylóňany. Proti své vůli byl odvlečen do Egypta, kde podle židovské tradice zemřel ukamenováním.
více...

Jeremiáš (1. část) - prosinec 2015

29.11.2015

Jeremiáš žil a prorokoval v těžkém období židovské historie: v posledních letech judského království, v době zničení Jeruzaléma a Šalamounova chrámu a v počátcích babylonského vyhnanství. O Jeremiášovi se dozvídáme více než o ostatních prorocích, o jeho soucitu s utrpením lidí, o rozhořčení, že ho Bůh nutí říkat tak strašlivá slova proti svému národu a o jeho pevné víře, že se izraelský lid, až trest skončí, vrátí zpět do své země.  více...

Isaiáš (2.část) - listopad 2015

30.10.2015

Zatímco první část knihy Izajáš byla napsána v 8. stol. př. Kr. v Jeruzalémě, byla tato druhá část sepsána v 6. století v době babylonského zajetí a těsně po něm. Prorok předvídá vítězství perského krále Kýra nad babylonskou říší, propuštění židovského národa a znovupostavení Chrámu. V knize najdeme mnohá místa, na něž je odkazováno v Novém zákoně: např. o Janu Křtitelovi  „hlas volajícího na poušti“, Is, 40, 3,  a o Mesiáši „nalomenou třtinu nedolomí“, Is, 42,3, „světlo národů“, Is 42,6,  „on nesl naše utrpení a našimi bolestmi byl obtížen“, Is, 53,4. více...

Izaiáš (1.část) - říjen 2015

28.09.2015

Kniha Izajáš patří mezi nejoblíbenější a zároveň nejobtížněji srozumitelnou prorockou knihu Starého zákona. Izajáš je též nejvíce citovaný v rabínské literatuře i v Novém zákoně. Prolíná se zde několik hlavních témat: mesianismus, centrální postavení Jeruzaléma, ekonomická a sociální spravedlnost. V říjnu budeme číst první část této knihy. více...

Kniha Sirachovcova (2. část) - září 2015

30.08.2015

Kniha Sirachovcova obsahuje mnoho poučení pro lidské soužití v rozličných životních situacích, přičemž ústřední myšlenkou celého díla je bázeň před Hospodinem. V knize můžeme najít vícero literárních druhů, např. hymny, díkůvzdání, žalozpěvy, ale také chvalozpěvy (např. chvála moudrosti a chvála Otců). Sirachovce často cituje židovský talmud a narážky na něj nacházíme také v novozákonním Listu Jakubově. S některými myšlenkami se setkáme v základních modlitbách šemone esre, které se Židé modlí třikrát denně hned po vyznání víry šema Israel.
více...

Kniha Sirachovcova (1.část) - srpen 2015

26.07.2015

Kniha Sirachovcova, někdy nazývaná Ecclesiasticus anebo Moudrost Ježíše, syna Sirachova je částí Septuaginty, řeckého překladu židovské Bible. Autor knihy, jak je řečeno v textu, byl učitel v Jeruzalémě kolem roku 180 př. Kr. Kniha Sirachovcova patří mezi mudroslovné knihy, podobně jako knihy Přísloví, Moudrosti a Kazatel. Zabývá se praktickými otázkami „dobrého života“. Ústřední myšlenkou celého díla je bázeň před Hospodinem. více...

Kazatel, Píseň písní, Kniha Moudrosti - červenec 2015

28.06.2015

V červenci čteme tři krásné a zcela odlišné knihy Starého Zákona. Kazatel – kniha tázající se po smyslu lidského života vystaveného různým záhadám, marnostem snah, pomíjivosti pozemských hodnot a končící smrtí. Píseň písní - velkolepé poetické dílo, sbírka milostných písní o vztahu mezi mužem a ženou.   Kniha Moudrosti – výroky opírající se více o moudrost Boží nežli o moudrost lidskou. více...

Kniha Přísloví - červen 2015

31.05.2015

Tato kniha je sbírka přísloví, jejichž autorství stará tradice připisuje králi Šalamounovi.  Veškerá lidská moudrost je odvozována od víry v Boha a v sklonění se před jeho mocí: „Počátek moudrosti je bázeň Boží...“ Bůh nechce jenom, aby lidé měli štěstí věčně po smrti, ale vede je také k tomu, aby přispívali k šťastnému uspořádaní svých pozemských věcí a vztahů: soulad mezi moudrostí a zbožností, mezi prací a uctíváním Boha má dovést lidi také k štěstí na tomto světě. více...

Žalmy 107 - 150 - květen 2015

01.05.2015

V květnu čteme letos naposled společně žalmy. Jsou krásné, většina z nich jsou chvalozpěvy, jsou zasazeny do různých situací. Známé jsou například verše z žalmu 118: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním“, z žalmu 130: „ Z hlubin volám k tobě, Hospodine“, či žalm 139:  „Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš.“   více...

Žalmy 73 - 106 - duben 2015

30.03.2015

Žalmy byly a jsou pro Židy oblíbenou modlitbou, kterou i dnes recitují a zpívají při rozličných příležitostech. Jejich hloubka je řadí k tomu nejkrásnějšímu, co v duchovní literatuře kdy vzniklo a jejich vysoká literární úroveň je zařazuje k nejkrásnějším antickým literárním skvostům vůbec.
Žalm, který připadne na čtvrtek, společně čteme, rozebíráme a modlíme se ve Farním centru od 19 hodin.
více...

Žalmy 42 - 72 - březen 2015

01.03.2015

V březnu pokračujeme ve čtení žalmů. Na každý den je určen jeden, výjimečně dva žalmy. Žalm, který připadá na čtvrtek, čteme společně a rozebíráme pod vedením otce Miloše na biblické hodině ve čtvrtek od 19 hodin ve Farním centru. Všichni zájemci jsou zde srdečně vítáni!  více...

Žalmy 1 - 41 - únor 2015

30.01.2015

Žalmy jsou modlitby a zároveň básně, patří mezi nejkrásnější poezií, kterou kdy lidé vytvořili. Vyjadřují zkušenost s Bohem, moudrost lidí, kteří ho hledají, a radost ze zakoušení jeho přítomnosti.  Prozkoumat knihu žalmů, proniknout do jejich hloubky, porozumět jejich jazyku a bohatství obrazů je program, který nás čeká následující čtyři měsíce.
více...

Kniha Job - leden 2015

30.12.2014

Job – podivuhodná kniha Starého Zákona zabývající se věčnou otázku utrpení ve světě. Bůh dovolí Satanovi zkoušet jeho věrného služebníka Joba. Satan odebere Jobovi vše, co lze: majetek, rodinu, zdraví. Přátelé přicházejí za Jobem a snaží se ho utěšit, snaží se nalézt vysvětlení, proč ho Bůh trestá. Job si připadá nevinný. Nakonec do rozhovoru vstupuje sám Bůh a ukazuje, že je to ještě jinak.
více...


Další články v této rubrice: