Databáze světců

Hledat v(e)
< duben >

DatumJménoÚmrtíZemě úmrtíMísto uctívání
1. 4.  Adrián, sv.
1. 4.  Cézarius, sv.1239Itálie
» první provinciál německých františkánů, na vlastní přání se tohoto úřadu vzdal a vrátil se do rodné Itálie
1. 4.  Hugo z Bonnevaux, sv.1194Francie
» cisterciácký opat v Bonnevaux (Francie) a zprostředkovatel míru mezi Bedřichem I. a papežem Alexandrem III.
1. 4.  Hugo z Grenoblu, sv.1132Francie
» biskup v Grenoblu (Francie), podílel se na vzniku řádu kartuziánů, patron proti bolestem hlavy
1. 4.  Makarius, sv.820Turecko
» opat v Cařihradě (Turecko), kvůli zastávání možnosti náboženských obrazů byl poslán císařem do vyhnanství
1. 4.  Nonius Alvares Pereira, bl.1431Portugalsko
» portugalský šlechtic a vojevůdce vydobyl nezávislost své země r. 1385, každý den se účastnil dvou mší a po smrti své manželky v 62 letech vstoupil jako prostý laik ke karmelitánům
1. 4.  Prudentius, sv.3. st.Itálie
» biskup v Antinu (Itálie), odstraňoval pohanské zvyklosti, přičemž byl zabit v chrámě bohyně Junony
1. 4.  Walarich (Valéry), sv.619Francie
» poustevník z Leuconay (Francie), uctíván zvláště v Normandii,patron lodníků
1. 4.  Žofie Maciejowska Czeska, ct.1650PolskoKraków (Polsko)
» Panna a řeholnice, zakladatelka řádu sester Obětování Páně.
2. 4.  Abundius, sv.469
» Biskup v Côme.
2. 4.  Agnefleta, sv.638
» Panna v Maine, učednice sv. Longisa.
2. 4.  Diego Luis de San Vitores, bl.1672
» Španělský jezuitský misionář, založil první křesťanskou obec na ostrově Guam.
2. 4.  Eustasius, sv.629Francie
» opat kláštera v Luxeuil (Francie), měl dar uzdravovat nemocné, misionář v Bavorsku, patron nevidomých a proti posedlosti
2. 4.  František Coll, bl.1875Španělsko
» dominikán v Gombreny (Španělsko), kde se věnoval především výchově venkovských dětí, zakladatel ženské kongregace De la Anunciata
2. 4.  František Coll, bl.1875Španělsko
» dominikánský kazatel na venkově, založil ženskou kongregaci II. řádu v Gombreny (Španělsko), před smrtí úplně oslepl
2. 4.  František z Pauly, sv.1507Itálie
» poustevník v Kalábrii (Itálie), zakladatel řádu nejmenších bratří (paulánů), zavázal své bratry ke stálému postu, patron proti neplodnosti, moru, ochránce poustevníků a námořníků
2. 4.  Jean-Jacques Olier, ct.1657FrancieParis (Francie)
» Kněz, zakladatel sulpiciánů.
2. 4.  Jindřich z Baumburgu, sv.12. st.Německo
» poustevník a inklúz v Baumbergu (Německo), jehož pravidla se dodnes zachovala
2. 4.  Leopold z Gaiche, bl.1815Itálie
» (Itálie), františkánský provinciál v Gaiche (Itálie)
2. 4.  Marie Egyptská, sv.430Egypt
» původně prostitutka, v Jeruzalémě uslyšela hlas, že není hodna vstoupit do chrámu, stala se poustevnicí, patronka kajícnic
3. 4.  Agape, sv.
3. 4.  Agape, sv.304
» Spolu se sv. Irenou a Chionoumučednice v Soluni (Řecko).
3. 4.  Agatamer, sv.
» Mučedník v Mýsii.
3. 4.  Alžběta Kochová, ct.1899Německo
» zakladatelka kongregace „františkánek Svaté rodiny“ v Německu, věnovala se péči o nemocné a chudé
3. 4.  Burgundofara, sv.660Francie
» přes odpor rodiny se stala řeholnicí a zakladatelkou kláštera ve Faremoutiers (Francie)
3. 4.  Gandolf z Binaska, sv.1260Itálie
» františkánský poustevník v Binasku (Itálie) na Sicílii
3. 4.  Josef, bl.886Turecko
» skladatel hymnů, baziliánský mnich po vysvobození z námořnického otroctví se stal správcem chrámu Hagia Sofia v Konstantinopoli (Turecko)
3. 4.  Liudbirga, sv.880Německo
» reklúza u města Magdeburk (Německo)
3. 4.  Nikita, sv.824Řecko
» představený kláštera na hoře Olympu, raději podstoupil vyhnanství než se zříct tradice, že je možné malovat náboženské obrazy
3. 4.  Pankrác, sv.1. st.Itálie
» z Toraminy (Itálie), biskup a misionář na Sicílii, kde zřídil první křesťanský kostel, pohané ho zajali a ukamenovali
3. 4.  Richard, sv.1253Velká Británie
» právník a biskup v Chichesteru (Anglie), horlivý hlasatel křížové výpravy
3. 4.  Thiento z Wessobrunnu, bl.955Německo
» benediktinský opat ve Wessobrunnu (Německo) byl po vpádu Uhrů do svého kláštera spolu s dalšími šesti řeholníky zavražděn
4. 4.  Aetius, sv.
» Biskup a mučedník, společník sv. Viktora v Barceloně.
4. 4.  Agape, Chiona a Irena, sv.304Řecko
» sestry, které byly v Soluni (Řecko) mučeny a upáleny zaživa pro svou víru, když se odmítly podrobit rituálnímu obětování pohanským bohům
4. 4.  Agathopodus, sv.4. st.
» Mučedník se sv. Theodulom v Soluni (Řecko).
4. 4.  Agathopus, sv.
4. 4.  Aletha, bl.1110
» Matka sv. Bernarda, vdova.
4. 4.  Benedikt Maurus, sv.1589Itálie
» původem africký otrok se stal kuchařem ve františkánském klášteře v Palermu (Itálie), ač pouhý laický bratr se stal představeným a uznávaným novicmistrem
4. 4.  Izidor ze Sevilly, sv.636Španělsko
» Národní světec Španělska, tři jeho sourozenci rovněž svatořečeni, horlivý kazatel proti bludným naukám, stal se arcibiskupem a zřídil mnoho škol a knihoven.
4. 4.  Jindřich Richter, ct.1945Německo
» kněz v Kolíně (Německo), umučen v koncentračním táboře Dachau
5. 4.  Albert, sv.1127
» Biskup v Montecorcino.
5. 4.  Eva z Lutychu, bl.1265Belgie
» mystička a rekluza v Belgii, zasadila se o zavedení svátku Božího Těla
5. 4.  Gerhard ze Sauve-Majeur, sv.1095Francie
» benediktinský opat v Sauve-Majeur (Francie), už za života požívající pověst svatosti
5. 4.  Juliána z Lutychu, sv.1258Belgie
» augustiniánská převorka v Lutychu (Belgie), charakteristická svou přísností na sebe, na její popud (a sv. Evy z Lutychu) vznikla slavnost Božího Těla
5. 4.  Kateřina (Catalina) Thomásová, sv.1574Španělsko
» řeholní sestra kanovnic sv. Augustina na Mallorce (Španělsko), překonávající množství vnitřních těžkostí, přitom neustále vyzařující pokoj na své okolí
5. 4.  Krescencie Hössová, bl.1744Německo
» představená řádu terciářek v Kaufbeurenu (Německo), postižena silnými bolestmi zubů a hlavy a pro svou trpělivost s bolestí nařčena čarodějnicí
5. 4.  Marie Magdalena de Bengy, ct.1585Francie
» po smrti svého manžela založila a s neobyčejnou péčí vedla kongregaci v Amiens (Francie), pečující o výchovu a vzdělání dívek
5. 4.  Nikeforos I., sv.828Turecko
» patriarcha v Konstantinopoli (Turecko), v boji o ikonostasy hájil úctu k nim, císařem byl proto poslán do vyhnanství
5. 4.  Vincenc Ferrerský, sv.1419Španělsko
» řeholník ve Valencii (Španělsko), dominikán, jeden z nejvýznamnějších kazatelů pokání, cestoval krajem na oslu obklopen zástupem kajícníků, patron pokrývačů, ochránce proti epilepsii
6. 4.  Amand, sv.515
» Mučedník v Bergamu.
6. 4.  Berta (Bardi), sv.1197Itálie
» abatyše a zakladatelka ženské větve řádu valumbrozanů v klášteře Cauriglia (Itálie)
6. 4.  Irenej ze Sirmia, sv.304Rumunsko
» biskup a mučedník v Sirmiu (Rumunsko)
6. 4.  Marcelinus, sv.5. st.Tunisko
» tribun a notář v Kartágu, předsedající koncilu, který měl urovnat spor s donatisty, po jeho skončení těmito bludaři křivě obžalován a s bratrem popraven
6. 4.  Michael Rua, bl.1910Itálie
» představený salesiánů v Turíně (Itálie), žák a pokračovatel Dona Bosca
6. 4.  Notger, sv.912Švýcarsko
» nazýván Balbulus pro svou špatnou výslovnost, mnich ve Švýcarsku, autor nábožných hymnů
6. 4.  Petr Mučedník, sv.1252Itálie
» z Verony (Itálie), dominikán, byl papežským vyslancem, na misijní cestě přepaden a probodán, při umírání vlastní krví zapsal na zem „Credo“, ochránce proti bouři, blesku, patron šestinedělek
6. 4.  Sixtus I., sv.125Itálie
» papež a mučedník
6. 4.  Vilém z Aebelholtu, sv.1203Dánsko
» opat augustiniánského kláštera v Aebelholtu (Dánsko) hájil svobodu církve a svátost manželství, za což ho dal král vsadit do vězení
7. 4.  Aibert (Aybert), sv.1140
» Reklúz v Hainaut.
7. 4.  Jan Křtitel de la Salle, sv.1719Francie
» šlechtic, kněz a pedagog, změnil školství ve Francii, zakladatel řádu „školští bratři“, patron učitelů a vychovatelů
7. 4.  Josef Hermann, ct.1241NěmeckoHoven, Kolín nad Rýnem (Německo)
» Premonstrátský kněz v Hoven (Německo).
7. 4.  Marie Assunta Pallotta, bl.1905Čína
» laická sestra v Číně
7. 4.  Nil Sorskij, sv.1508Rusko
» světec ruské pravoslavné církve, opat v Běloozersku (Rusko), zastánce názoru, že mniši nemají vlastnit nic, ani kláštery a půdu
7. 4.  Voršila (Uršula) Veneriiová, sv.1410Itálie
» mystička z Itálie, snažila se o usmíření církve, několikrát vyhledala vzdoropapeže v Avignonu i papeže v Římě -bezvýsledně
8. 4.  Albert, bl.1215
» Biskup v Jeruzalémě.
8. 4.  Albert, sv.1214Itálie
» původem šlechtic, vstoupil do kláštera a byl vysvěcen na biskupa ve Vercelli (Itálie), později jeruzalémský patriarcha, velký asketa, pobodán dýkou jedním ze svých odpůrců
8. 4.  Amancius, sv.423
» Biskup v Côme.
8. 4.  Beata, sv.1399Německo
» řeholnice kláštera klarisek v Ribnitzi (Německo), vzor pokory a kajícnosti
8. 4.  Dionýsus (Diviš), sv.2. st.Řecko
» biskup v Korintu (Řecko)
8. 4.  Marie Růžena Julie Billiartová, sv.1816Francie
» zakladatelka kongregace „sester Naší Milé Paní“ pro výchovu dívek ve Francii, od atentátu svého otce byla ochrnuta, po založení řádu se zázrakem uzdravila
9. 4.  Akácius, sv.5. st.
» Biskup v Amide.
9. 4.  Casilda z Toleda, sv.11. st.Španělsko
» poustevnice, dcera saracénského emíra, po zázračném uzdravení přestoupila na křesťanství, starala se o zajatce, patronka Toleda (Španělsko)
9. 4.  Hugo z Rouenu, sv.730Francie
» arcibiskup v Rouenu (Francie) bývá zobrazován, jak s monstrancí vyhání ďábla
9. 4.  Konrád I., sv.1147Rakousko
» arcibiskup v Salcburku (Rakousko), věnoval se reformě duchovenstva a klášterů, znázorňován s modelem kostela sv. Petra v Salcburku
9. 4.  Marie Kleofášova, sv.1. st.Palestina
» příbuzná Panny Marie, doprovázela Ježíše až ke kříži
9. 4.  Prochorus, sv.1. st.Sýrie
» jeden z prvních jáhnů, ustanovených samotnými apoštoly, později biskup v Antiochii (Sýrie)
9. 4.  Tomáš z Tolentina a druhové, sv.1321Arménie
» františkánští misionáři nejdříve v Arménii, poté cestou do Číny na jednom indickém ostrově zajati a muslimy veřejně sťati
9. 4.  Waudru (Waldetrudis), sv.688Belgie
» vdova, věnovala se péči o chudé a nemocné, patronka města Mons (Belgie)
10. 4.  Africanus, sv.250
» Mučedník v Kartágu, společník sv. Terencia.
10. 4.  Alexandr, sv.250
» Mučedník v Kartágu.
10. 4.  Engelbert z Admontu, sv.1331Rakousko
» benediktinský opat v Admontu (Rakousko)
10. 4.  Fulbert, sv.1028Francie
» biskup v Chartres (Francie)
10. 4.  Gerold, sv.978Rakousko
» z Grosswalsertalu (Rakousko), poustevník, původem šlechtic, který všechny své statky daroval klášteru
10. 4.  Magdalena z Canossy, sv.1835ItálieVerona, Canossa (Itálie)
» Narodila se ve Veroně a několika těžkých událostech v rodině se rozhodla hledat Boha v nejvíce potřebných, které našla na předměstí Verony (Itálie). Pro tuto službu založila řád kanosiánek v Canosse, pečující zejména o opuštěné a osamělé děti.
10. 4.  Marek Fantuzzi, sv.1479Itálie
» generální vikář a františkán z Bologně (Itálie), významný kazatel
10. 4.  Michael de Sanctis, sv.1625Španělsko
» španělský řeholník, vstoupil do řádu trinitářů, měl dar nazírání a často upadal do extáze
10. 4.  Notker z Lutychu, sv.1008Belgie
» biskup v Lutychu (Belgie)
11. 4.  Airy (Ageric), sv.676
» Opat v klášteře sv. Martina v Tours.
11. 4.  Antipas, sv.1. st.
» Mučedník v Pergamu.
11. 4.  Gemma Galganiová, sv.1903Itálie
» mystička, od mládí sirotek, ve 21 letech se u ní objevily stigmata, po 4 roky snášela nesnesitelná muka v Lucce (Itálie)
11. 4.  Godeberta z Noyonu, sv.690Francie
» zakladatelka kláštera v Noyon (Francie)
11. 4.  Guthlac, sv.714Velká Británie
» původně voják, pak vstoupil do kláštera, kde se vyznačoval střídmostí a odmítáním jakéhokoliv opojného nápoje, později se usadil v poustevně v dnešním Crowlandu (V.Británie)
11. 4.  Helena Guerrová, bl.1814Itálie
» šiřitelka úcty k Duchu Svatému, zakladatelka sester sv. Zity v Lucce (Itálie)
11. 4.  Ondřej de Monte-Reale, bl.1479
» Augustinián.
11. 4.  Reiner, bl.1233Německo
» z Osnabrücku (Německo), poustevník, jeho život byla modlitba a umrtvování, tělo měl sšněrované obručemi a téměř nejedl
11. 4.  Stanislav, sv.1079Polsko
» krakovský biskup, patron Polska, napomínal krále Boleslava II. k mravnosti a nakonec jej musel exkomunikovat, ten jej zato zavraždil přímo u oltáře
12. 4.  Alfier (Alfere), sv.1050
» Opat kláštera v La Cava.
12. 4.  Angelo Carleti, bl.1495
» Františkán z města Chivasso.
12. 4.  Herta (Hertula), sv.303Itálie
» mučednice v Římě
12. 4.  Jindřich z Grünenwörthu, sv.1396Francie
» francouzský mystik
12. 4.  Josef Moscati, sv.1927ItálieNeapol (Itálie)
» Lékař už od mládí zasvětil svůj život službě, neúnavně pomáhal při výbuchu Vesuvu i při epidemii cholery v Neapoli (Itálie). Zemřel celkovým vyčerpáním ve 46 letech.
12. 4.  Julius I., sv.352Itálie
» papež, bojoval proti bludařství v Itálii
12. 4.  Sabas Gótský, sv.372Rumunsko
» zajatec gótského krále v dnešním Targovišti (Rumunsko), který jako křesťan byl zbit a utopen v řece Buzau
12. 4.  Teresa de Jesús de los Andes, sv.1920ChileSantiago di Chile, Los Andes (Chile)
» Pocházela z bohaté a zbožné rodiny, toužila ale stát se karmelitkou, proto vstoupila do kláštera Los Andos nedaleko Santiago di Chile. Měla vidění o své smrti, která přišla v jejích dvaceti letech, kdy ji zlomil tyfus.
12. 4.  Terezie od Ježíše, sv.1920Chile
» de los Andes, řeholnice ze Santiago de Chile, pocházela z bohaté rodiny, milovala jízdu na koni, v 19. letech vstoupila do řádu karmelitek, do roka umírá na tyfus
12. 4.  Zeno, sv.371Itálie
» biskup, patron Verony a Pistoie (Itálie), významný kazatel a církevní spisovatel, znázorňován s rybami, protože si prý vydělával rybolovem, patron dětí které se špatně učí mluvit a chodit
13. 4.  Agathodor, sv.169
» Mučedník v Pergamu, společník sv. Carpia.
13. 4.  Agatonika, sv.169
» Mučednice v Pergamu.
13. 4.  Hermenegild, sv.585Španělsko
» syn španělského krále, v manželství přestoupil ke křesťanství, jeho otec jej nechal věznit a nakonec stít
13. 4.  Ida z Boulogně, sv.1113Francie
» po smrti svého muže rozdala všechen majetek v Boulogni (Francie) na podporu kostelů a klášterů, zejména benediktinského kláštera St-Vaast v Arrasu
13. 4.  Ida z Lovaně, sv.1290Belgie
» mystička ještě před vstupem do cisterciáckého kláštera v Lovani (Belgie) byla omilostněna Kristovými ranami
13. 4.  Karpus a Papylus, sv.250Turecko
» biskup a jáhen v Pergamu (Malá Asie), po odmítnutí obětovat pohanským bohům byli zaživa upáleni
13. 4.  Markéta z Castella, bl.1320ItálieCittà di Castello (Itálie)
» Laická sestra dominikánského řádu.
13. 4.  Martin I., sv.655Itálie
» papež a mučedník, císař Konstantin II. jej dal uvěznit do Chersonu na Krymu
13. 4.  Paternus, sv.1058Německo
» skotský mnich v Abdinghofu (Německo), předpověděl velký požár města, sám však při něm zůstal ve své cele a uhořel
14. 4.  Abundius, sv.564ItálieŘím (Itálie)
» Sakristián v chrámě sv. Petra v Římě.
14. 4.  Eberhard ze Salemu, sv.1245Německo
» opat cisterciáckého kláštera v Salemu (Německo)
14. 4.  Hadwiga z Meeru, sv.1200Německo
» premonstrátská řeholnice v Meeru (Německo)
14. 4.  Jan z Litvy, sv.1342Litva
» a druhové Antonín a Eustachius byli umučeni pohany pro své křesťanství
14. 4.  Lambert, sv.688Francie
» královský voják na dvoře Chlotara II., mnich ve Fontenelle (Francie), arcibiskup ve Vienne
14. 4.  Lidwina (Lidia), bl.1433Nizozemsko
» mystička v Schiedamu (Holandsko), v 15 letech upadla a zlomila si žebro, od té doby žila 38 let úplně ochrnuta s velkými bolestmi, živa jen ze svatého přijímání
14. 4.  Petr Gonzáles, bl.1246Španělsko
» kněz a řeholník ve Španělsku, v mládí vedl prostopášný život, po procitnutí vstoupil k dominikánům, zpovědník krále Ferdinanda III., patron mořeplavců
14. 4.  Tiburtius z Říma, sv.3. st.Itálie
» bratr Valeriána, snoubence sv. Cecílie, odsouzený spolu s nimi v Římě k smrti pro svou víru
14. 4.  Valerián a Tiburtius, sv.3. st.Itálie
» patricijští bratři, manžel a švagr sv. Cecílie, kteří tajně pohřbívali těla svatých mučedníků, odsouzeni ke stětí, cestou na popraviště ještě obrátili prefekta Maxima
15. 4.  Abbon, sv.707
» Biskup v Metz.
15. 4.  Anastázie, sv.1. st.Itálie
» Mučednice vznešeného římského původu, společnice sv. Basilissy.
15. 4.  César de Bus, bl.1607FrancieCavaillon, Avignon (Francie)
» Kněz v Avignonu (Francie), zakladatel Otců doktrinálů.
15. 4.  Cézar, bl.1607Francie
» z Bus (Francie), kněz, zakladatel kongregace „Křesťanské nauky“, kanovník hlavního kostela v Avignonu
15. 4.  Hunna, sv.687Francie
» dobroditelka ve Francii, spolu s manželem rozdali své statky klášterům a založili kostel sv. Jakuba v Hunaweier (Francie), prala zadarmo prádle potřebným, patronka pradlen a vinařů
15. 4.  Kamila Pia Savojská, ct.1504ItálieCarpi (Itálie)
» Řeholnice chudých klarisek v klášteře Carpi (Itálie).
15. 4.  Mariana de Manzanedo Herrera, ct.1638ŠpanělskoMadrid (Španělsko)
» Zakladatelka augustiniánských řeholnic.
15. 4.  Nitgar, sv.831Německo
» z Augšburgu (Německo), opat benediktinského kláštera v Allgäu, později velmi vážený a oblíbený biskup v Augšburgu
15. 4.  Světoslav Němý, ct.1489PolskoSławkowo, Krakow (Polsko)
» Kněz krakovské diecéze.
15. 4.  Waltmann, sv.1138Belgie
» první opat v klášteře St. Michael v Antverpách (Belgie)
16. 4.  Adrián (Hadrian), sv.258
» Mučedník v Korintu.
16. 4.  Archangelus Canetoli, bl.1513ItálieBologna, Gubbio (Itálie)
» Augustiniánský kněz z Bologne (Itálie) byl jako dítě svědkem vraždy svého otce i sourozenců, proto se rozhdl oplácet nenávist láskou. Stal seznámým jako otec milosrdenství, a to i v přísném klášteře sv. Ambrože v Gubbiu.
16. 4.  Benedikt Josef Labre, sv.1783Itálie
» poutník, u různých řádů odmítnut, putoval tedy po poutních místech a žebral, měl dar prorokování, zemřel v Římě
16. 4.  Bernadetta Soubirous, sv.1879Francie
» chudá a nevzdělaná pastýřka, jíž se pět měsíců v Lurdech zjevovala Panna Maria jako Neposkvrněné Početí, vstoupila do kláštera Milosrdných sester v Nevers (Francie).
16. 4.  Fructuosus z Bragy, sv.665Španělsko
» biskup v Braga (Španělsko) a zakladatel klášterů a útočištních míst pro římsko-hispánské rodiny
16. 4.  Gioaccino Piccolomini, ct.1306ItálieSiena (Itálie)
» Řeholník řádu servitů.
16. 4.  Magnus ze Skotska, sv.1105Velká Británie
» zprvu loupežník, po konverzi žil příkladným životem na ostrově Orkney, patron obchodníků s rybami
16. 4.  Paternus z Avranches, sv.562Francie
» biskup a misionář v Avranches (Francie)
17. 4.  Anicet, sv.166Itálie
» papež, podlehl při pronásledování křesťanů za císaře Marka Aurelia
17. 4.  Antusie, sv.811
» Panna a řeholnice v Konstantinopoli.
17. 4.  Donnan, sv.617Velká Británie
» spolu se svými spolubratry v mnišské komunitě na ostrově Eiggu (Skotsko) na Bílou sobotu zahnán do stavení a podpálen
17. 4.  Eberhard z Wolfeggu, sv.1179Německo
» první premonstrátský probošt v klášteře Obermarchtal
17. 4.  Gerwin z Aldenburgu, sv.1107Belgie
» poustevník a benediktinský opat v Aldenburgu (Belgie)
17. 4.  Heřman Němec, sv.13. st.Rakousko
» spoluzakladatel prvního dominikánského kláštera na německé půdě ve Friesachu (Rakousko), přijímán do řádu samotným sv. Dominikem
17. 4.  Kateřina Tekakwithová, bl.1680Kanada
» první blahoslavená indiánka, odmítla sňatek a vstoupila do jezuitské komunity u řeky sv. Vavřince
17. 4.  Landrich, sv.730Belgie
» opat ze Soignies a Hautmontu (Belgie)
17. 4.  Max Josef Metzger, ct.1944Německo
» v první světové válce nasazený jako divizní farář, stal se pacifistou a zakladatelem několika mírových spolků, v době druhé války zatčen a popraven gestapem v Gordenu (Německo)
17. 4.  Robert, sv.1067Francie
» původem šlechtic založil poustevnické opatství „Chaise-Dieu“
17. 4.  Rudolf z Bernu, sv.1294Švýcarsko
» podle tradice čtyřletý chlapec zavražděn ve švýcarském Bernu židy, zobrazován jako zraněné dítě na zemi
17. 4.  Štěpán Harding, sv.1134Francie
» třetí cisterciácký opat v Citeaux (Francie), autor tzv. Charty lásky, upravující vztah mezi jednotlivými kláštery
18. 4.  Agapitus, sv.
18. 4.  Akarie, sv.
18. 4.  Antia, sv.130
» Matka sv. Eleiteria, mučednice v Ř9mě.
18. 4.  Aya z Hennegau, sv.708Belgie
» benediktinská řeholnice v Monsu (Belgie)
18. 4.  Barbe Acarie, bl.1618FranciePontoise, Paříž (Francie)
» Vdova a řeholnice řádu bosých karmelitek.
18. 4.  Eleuterius, sv.2. st.Chorvatsko
» biskup v Dalmácii a mučedník, předhozený lvům
18. 4.  Herluka z Bernriedu, sv.1127Německo
» šiřitelka úcty biskupa Wigberta v Bernriedu (Německo) kvůli velkým pomluvám utekla do poustevny, kde žila pod duchovním vedením, trpěla mnoha trýzněmi, které přemáhala skutky lásky
18. 4.  Idesbald z Düne, sv.1167Belgie
» opat cisterciáckého kláštera v Düne (Belgie), jehož tělo bylo po 500 letech nalezeno pobřežními rybáři neporušené, patron belgických mořeplavců a proti revmatismu
18. 4.  Krescenc (Rostislav), sv.396Itálie
» podjáhen ve Florencii
18. 4.  Marie od Vtělení, bl.1618Francie
» Maria Barbe Acari, řeholnice a mystička, vzor křesťanské matky, po smrti manžela vstoupila k bosým karmelitkám v Pontoise (Francie)
18. 4.  Ondřej Hibernon, bl.1602
» Františkán.
18. 4.  Ursmar, sv.713Belgie
» misijní biskup a opat benediktinů v Lobbes (Belgie)
18. 4.  Wikterp (Wigbert) z Augsburgu, sv.771Německo
» misionář a první historicky doložený biskup v Augsburgu, stavitel chrámů a zakladatel měst
19. 4.  Alphege, sv.1012Velká Británie
» biskup v Winchestru (V. Británie) a arcibiskup v Canterbury, po nájezdu Dánů zajat a v Greenwiche zabit ranou sekery do hlavy
19. 4.  Anna Maria Marchocka, ct.1652PolskoStróze, Kraków, Warszawa (Polsko)
» Karmelitka Terezie od Ježíše.
19. 4.  Ema, sv.1040Německo
» jako vdova po hraběti žila 40 let počestným vdovským životem v Brémách, † 1040
19. 4.  Expeditus, sv.3. st.Itálie
» pravděpodobně neexistující světec, jehož jméno znamená „urychleně“, zobrazuje se jako římský voják
19. 4.  František Nosek, ct.1935ČeskoChrudim, Praha (Česko)
» Český křesťanský politik byl vzorem i pro své politické rivaly jako čestný muž, zastával funkci ministra vnitra, poté ministra pošt. Zasloužil se o vznik různých nadací, výstavbu kostelů na okraji Prahy nebo zakoupení charitních budov. Tento velký ctitel sv. Františka zemřel ve 49 letech.
19. 4.  Konrád, sv.1289Itálie
» z Ascoli Piceno (Itálie), františkánský misionář
19. 4.  Lev IX., sv.1054Itálie
» papež, původem hrabě Bruno z Egisheimu (Německo), stal se biskupem v Toul, vystupoval proti manželství kněží a kupčení s úřady, konal dlouhé vizitační cesty
19. 4.  Timon, sv.1. st.Řecko
» apoštoly ustanovený jáhen zemřel ukřižováním při své misii v Korintu (Řecko)
19. 4.  Werner, sv.1287Německo
» z Oberweselu (Německo), dělník na vinici, v 16 letech zavražděn, patron vinařů
20. 4.  Acindyn, sv.
» Mučedník v Nikomédii, společník sv. Viktora.
20. 4.  Anežka z Montepulciana, sv.1317Itálie
» jako mladá vstoupila do kláštera, stala se představenou dominikánek v Montepulciano (Itálie), vedla přísný asketický život
20. 4.  Bonifác IV., sv.615Itálie
» benediktinský mnich se stal papežem, zachránil před zánikem dnešní Pantheon v Římě
20. 4.  Hildegunda, bl.1188Německo
» řeholnice v Schönau (Německo), jako dítě podnikla se svým otcem pouť do Svaté země, otec cestou zemřel a ona podle jeho přání nosila potom celý život mužský šat, vstoupila k cisterciákům, v 18 letech umírá
20. 4.  Hugo z Poitiers, sv.930Francie
» benediktinský převor v Anci-le-Duc (Francie)
20. 4.  Odetta (Oda), sv.1158Belgie
» převorka v Rivreulle (Belgie)
20. 4.  Vilém Poutník, bl.1145Německo
» poustevník z Windbergu (Bavorsko), měl dar prorokování a zázračného uzdravování
21. 4.  Anastasius (Anastáz), sv.700
» Mnich na Sinaji.
21. 4.  Anselm, sv.1109Velká Británie
» z Canterbury (Anglie), arcibiskup, po Tomáši Akvinském a Augustinovi nejslavnější církevní spisovatel, prosazoval nezávislost církve na království
21. 4.  Beuno, sv.7. st.Velká Británie
» významná osobnost anglických křesťanů, zakladatel kláštera v Caernarvonshiru
21. 4.  Jan Saziari, ct.1371ItálieCagli (Itálie)
» Laický bratr františkánských terciářů z diecéze Cagli (Itálie).
21. 4.  Konrád z Parzhamu, sv.1894Německo
» kapucínský řeholník a klášterní vrátný v bavorském Altötingu (Německo), patron vrátných
21. 4.  Simeon Barsabba´e, sv.341Irán
» biskup v perském Ktésifontu (Irán) se odmítl vzdát křesťanství a přestoupit k zoroastrismu, byl proto na Velký pátek usmrcen
22. 4.  Acepsimas, sv.376
» Biskup a mučedník v Persii.
22. 4.  Adalbert (Albert), bl.790
» Pán v Ostrepent.
22. 4.  Adthala, sv.376
» Mučedník v Persii, společník sv. Acepsimase.
22. 4.  Alexandr, sv.177
» Mučedník v Lyonu, společník sv. Epipoda.
22. 4.  Ferbuta, sv.342Irán
» panna zaslíbená Bohu byla spolu se svou sestrou a další ženou obviněna perskými přívrženci zoroastrismu z čarodějnictví a pro víru byla přeříznuta vedví
22. 4.  Hebedjesus (Abdiesu), sv.4. st.
» Mučedník v Persii.
22. 4.  Kajus, sv.296Itálie
» římský občan nastoupil na papežský úřad za císaře Diokleciána
22. 4.  Leonid, sv.205Řecko
» mučedník, otec učence Origena, sťat pro víru
22. 4.  Oportuna, sv.770Francie
» abytyše z Almenéches (Francie)
22. 4.  Theodor ze Sykeonu, sv.613Turecko
» nemanželský syn prostitutky se stal mnichem a později biskupem v Anastasiopoli u Ankary (Turecko), konec života strávil opět jako mnich
23. 4.  Achil, sv.212
» Mučedník ve Valencii., společník sv. Félixe.
23. 4.  Gerhard z Toulu, sv.994Francie
» biskup v Toulu (Francie), vyznačoval se mimořádnou péčí o chudé
23. 4.  Helena de Valentinis, sv.1458Itálie
» řeholnice a mystička v Udine (Itálie)
23. 4.  Jón Ögmundsson, sv.1121Island
» první biskup města Hólaru (Island)
23. 4.  Pusinna, sv.6. st.Francie
» francouzská zbožná panna, patronka kláštera v Herfordu (Německo)
23. 4.  Vojtěch, sv.997ČeskoLibice nad Cidlinou, Praha (Česko), Gniezdno (Polsko)
» Slavníkovec, který unikl vyvraždění od Přemyslovců, se stal druhým pražským biskupem, založil břevnovský klášter, snažil se o odluku církve od světské moci, na misiích v Prusku umučen. Dnes je pohřben v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
24. 4.  Anzelm z Maeona, sv.6. st.
» Biskup v Polymartium.
24. 4.  Egbert z Irska, sv.729Irsko
» benediktinský mnich a biskup poslal z kláštera Rathmelsigi do Německa první mnichy, zemřel po skončení velikonoční bohoslužby
24. 4.  Fidelis (Fidel) Roy ze
Sigmaringenu, sv.
1622NěmeckoSigmaringen (Německo)
» řeholník a mučedník, doktor práv a filosofie, „advokát chudých“, vstoupil do kapucínského řádu, zavražděn v Churu protestanty, patron právníků
24. 4.  Jiří, sv.305Palestina
» mučedník, podle legendy slíbil zachránit dceru krále před drakem, když se všichni nechají pokřtít, mučen v rozpáleném vápně a potom sťat v Lyddě (Palestina), patron skautů, rolníků, vojáků
24. 4.  Marián (Muiredach), sv.1083Německo
» z Regensburgu (Německo), irský mnich a poustevník založil v Řezně mnišskou komunitu
24. 4.  Marie Eufrasie Pelletier, sv.1868Francie
» reformátorka řádu sv. Jana Eudes a zakladatelka řádu magdalenek v Angers (Francie) — sester Dobrého pastýře, kajícníc, které chtěly změnit svůj život
24. 4.  Mellitus, sv.624Velká Británie
» jeden z prvních misionářů v Anglii, první biskup Londýna (V. Británie) a později arcibiskup v Canterbury, vyhnán královými syny ze země, protože jim jako nepokřtěným nepodal sv. přijímání
24. 4.  Wilfried (Wilfrith) z Yorku, sv.710Velká Británie
» benediktinský mnich a biskup v Yorku (Velká Británie) několikrát se pokoušel zavést římskou liturgii, což ho stálo několikanásobné vyhnanství ze svého biskupství
25. 4.  Agathopodus, sv.
» Mučedník v Antiochii, společník sv. Fylóna.
25. 4.  Anián (Anien), sv.86
» Biskup v Alexandrii.
25. 4.  Bernard z Tironu, sv.1117Francie
» opat v Tironu (Francie) odmítl kardinálskou hodnost a raději žil jako poustevník, založil tironskou benediktinskou kongregaci, patron zajatců a soustružníků
25. 4.  Ermin (Erwin)z Lobbes, sv.737Belgie
» biskup v Lobbes (Belgie)
25. 4.  Franka, sv.1218Itálie
» benediktinka, jíž se povedlo zprostředkovat mír mezi jejím rodným městem Piacenza (Itálie) a papežem, patronka proti nočním můrám
25. 4.  Heribald z Auxerre, sv.875Francie
» biskup v Auxerre (Francie)
25. 4.  Heřman z Badenu, sv.1074Francie
» německý markrabě se uchýlil do benediktinského kláštera v Cluny (Francie)
25. 4.  Marek, sv.67Egypt
» evangelista, společník sv. Pavla na jeho misijních cestách, první biskup v Alexandrii (Egypt), umučen uškrcením, patron zedníků a za dobrou úrodu, jeho atributem je lev
25. 4.  Vilém z Vercelli, sv.1142Itálie
» opat mnišské komunity vilemitů na Monte Vergine (Itálie), on sám však pokračoval dál v putování po jižní Itálii, kde v Goletu u Salerna i zemřel
26. 4.  Alda (Aldobrandesca), bl.1309
» Vdova a terciářka.
26. 4.  Anaklet (Kletus), sv.88Itálie
» papež, druhý nástupce sv. Petra, mučedník za císaře Domiciána
26. 4.  Paschasius Ratbertus, sv.859Francie
» teolog, spisovatel a benediktinský opat v Corbie (Francie)
26. 4.  Petr de Betancur, bl.1667Guatemala
» španělský misionář v Guatemele stavěl sám nemocnice, školu i kostel a založil pro tento účel řád betlemitů
26. 4.  Richarius (Riquier), sv.645Francie
» kněz a poustevník na místě, kde vzniklo proslulé opatství Riquer (Francie)
26. 4.  Stěpan Permskij, sv.1396Rusko
» misijní biskup pravoslavné církve, hlásal Boží Slovo na západ od Uralu, vytvořil abecedu, stavěl školy a připravoval mladé muže ke kněžství, jmenován biskupem v Permu (Rusko)
26. 4.  Trudpert, sv.607Německo
» misionář z Irska nebo Skotska, v Münstertalu (Německo) zabit sekerou, zobrazován se sekerou a růžencem
27. 4.  Alleaume, bl.1152
» Zakladatel kláštera v Etival.
27. 4.  Anastasius (Anastáz) I., sv.401Itálie
» papež
27. 4.  Antimus, sv.303
» Biskup v Nikomédii.
27. 4.  Hosana (Ozana) z Kotoru, sv.1565Černá Hora
» řeholnice-mystička v Kotoru (Černá Hora), která se nechala zazdít ve své cele
27. 4.  Jakub (Jakov) Varingez z Bitetta,
ct.
1496ItálieZadar (Chorvatsko), Bitetto (Itálie)
» Chorvatský rodák vstoupil do řádu minoritů v klášteře v Bitetto (Itálie).
27. 4.  Maughold, sv.5. st.Irsko
» lupič, kterého sv. Patrik obrátil na víru, později odešel jako misionář na ostrov Man, kde se stal biskupem
27. 4.  Petr Armengol, sv.1304Španělsko
» do 20 let žil marnivý a protizákonný život u Turragony (Španělsko), po své konverzi vstoupil do řádu pro vykupování otroků a sám sebe dal jako rukojmí do otroctví, kde byl usmrcen
27. 4.  Petr Kanisius, sv.1597Německo
» kněz, řeholník, spoluzakladatel první jezuitské komunity v Německu, rektor university a papežský teolog, autor katechismu, patron katolického školství
27. 4.  Tutilo ze St. Gallen, sv.912Švýcarsko
» benediktinský mnich v St. Gallen (Švýcarsko)
27. 4.  Zita, sv.1272Itálie
» věrná služebná v domě Fatinelli v obci Monsgrati (Itálie), přes svou chudobu štědrá, patronka hospodyň a poslíčků
28. 4.  Adalbero z Augsburgu, sv.909Německo
» biskup v Augsburgu (Německo)
28. 4.  Adalbert, sv.
28. 4.  Adalgag, sv.988Německo
» biskup Brém a Hamburku (Německo), zakladatel dalších šesti německých biskupství
28. 4.  Africanus, sv.6. st.
» Biskup, uctíván v Rouergue.
28. 4.  Agapus, sv.
» Mučedník neznámých dat, společník sv. Afrodisia.
28. 4.  Akácius, sv.360
» Mučedník v Pruse.
28. 4.  Gerfried ze St-Maur, sv.9. st.Francie
» benediktinský mnich a poustevník v St. Maur (Francie)
28. 4.  Hugo, sv.1109Francie
» opat kláštera v Cluny (Francie), velmi vzdělaný, důvěrníkem devíti papežů, patron proti horečce
28. 4.  Ludvík Maria Grignion, sv.1716Francie
» dobrotivý otec z Montfortu (Francie), velký mariánský ctitel a spisovatel, zakladatel kongregace montfortánů, dodnes pečují o tělesně postižené v chudinských čtvrtích
28. 4.  Pavel od Kříže, sv.1775Itálie
» Francesco Danei, zpočátku benátský voják, poté žil asketickým a rozjímavým životem, zakladatel přísného asketického řádu pasionistů na Monte Argentario (Itálie)
28. 4.  Petr Chanel, sv.1841Fidži
» misionář, první mučedník Oceánie, původem Francouz, umučen na ostrově Fidži, když pokřtil syna vysokého náčelníka
29. 4.  Agapius, sv.
29. 4.  Agapus, sv.259
» Biskup a mučedník s dalšími čtyřmi křesťany v Africe.
29. 4.  Kateřina Sienská, sv.1380Itálie
» Panna, mystička a církevní učitelka, vstoupila k dominikánským terciářkám v Sieně (Itálie), pečovala o umírající morem, celý život usilovala o jednotu církve, až do smrti skrývala stigmata, zemřela v 33 letech
29. 4.  Robert z Brugg, sv.1157Francie
» opat cisterciáků v Clairvaux (Francie) po sv. Bernardovi, původem z Brugg (Belgie)
29. 4.  Robert, sv.1111Francie
» z Molesme (Francie), benediktin a spoluzakladatel cisterciáckého řádu
29. 4.  Roswitha, sv.9. st.Německo
» abatyše v Liebornu (Německo)
30. 4.  Adjutor (Ayoutre), sv.1131
» Pán ve Vernon, poustevník.
30. 4.  Aimon (Aymon), bl.1173
» Mnich v Sacigny.
30. 4.  Amateur, sv.855
» Mučedník v Cordóbě, společně se sv. Petrem a Ludvíkem.
30. 4.  Benedikt Marek (Marco) Passionei,
bl.
1625ItálieUrbino, Fossombrone (Itálie)
» Františkánský kapucín.
30. 4.  Erconwald, sv.693Velká Británie
» biskup východních Sasů v Londýně (V. Británie), založil opatství v Chertsey
30. 4.  Haimo z Landecopu, sv.1173Francie
» cisterciácký řeholník v klášteře v Landecopu (Francie)
30. 4.  Hildegarda, sv.783Německo
» císařovna, druhá manželka Karla Velikého, zakladatelka opatství Kempton a dobroditelka dalších klášterů, patronka nemocných
30. 4.  Hulda (Hilda, Othildis), sv.5. st.Francie
» řeholnice v Troyes (Francie), patronka proti suchu a povodni
30. 4.  Josef Benedikt Cottolengo, sv.1842Itálie
» kněz a kanovník v Turínu (Itálie), zakladatel charitativních sdružení a domů pro nemocné a pro lidi bez pomoci
30. 4.  Madeleine du Bois de Fontaines,
ct.
1637FranciePaříž, Clamart (Francie)
» Karmelitka.
30. 4.  Marián a Jakub, sv.259Tunisko
» lektor a jáhen v africkém městě Cirta, popraveni v římském vojenském táboře Lambaesis pro svou víru
30. 4.  Pavlína z Mallinckrodtu, bl.1881Německo
» zakladatelka kongregace Sester křesťanské lásky v Paderbornu (Německo), které se věnovaly především slepým dětem
30. 4.  Pius V., sv.1572Itálie
» papež, dominikán, reformátor církve, přísný zastánce celibátu
30. 4.  Quirin, sv.130Itálie
» mučedník v Římě, podle legendy pokřtěn a později i umučen společně se svou dcerou Balbínou, patron proti bolestem, ochránce koní a skotu
30. 4.  Rudolf Schweiger, sv.1130Belgie
» benediktinský mnich a kněz v Afflighemu (Belgie), pžezdívaný též Mlčenlivec
30. 4.  Suitbert (Swibert) z Verdenu, sv.800Německo
» první biskup ve Verdenu (Německo)
30. 4.  Zikmund, sv.524Německo
» burgundský král, konal pokání za to, že v návalu hněvu nechal pro spiklenectví zavraždit svého syn, jeho ostatky přivezl do Prahy Karel IV.